آموزش وردپرس
سرخط خبرها
خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻄﻌﻪ ۴۲۰۰۰۰، کارآفرینی ، طرح توجیهی

16صفحه pdf بلدرچین ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي 1910 ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي در ژاﭘﻦ و ﻳﺎ ﭼﻴﻦ اﻫﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ژاﭘﻦ از ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺮورش و از راه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺗﺨﻤﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ،  روﺳﻴﻪ،  آﻟﻤﺎن،  ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ در ژاﭘﻦ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻐﻴﺮ از ژاﭘﻦ ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن . ﭼﻴﻦ و ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي دارﻧﺪ ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺣﺸﻲ ﺷﻜﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﻣﺘﺤﺮك وﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮواز و ﺧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﺎب ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 10 ﺗﺎ 5 ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد در ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ 5-6 ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ وزﻧﺶ در ﺳﻦ 7  وزﻧﺶ، در زﻣﺎن ﺑﻴﺮون آوردن ﺟﻮﺟﻪ از ﺗﺨﻢ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 120 ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ و وزن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻤﻴﺰ 150 ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﺘﺎر ﺑﻪ . ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ 150 روزﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺸﺘﺎر ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ وزن 5 ...

ادامه نوشته »

امکان سنجی مقدماتی کوره ذوب القایی و قوی الکتریکی، کارآفرینی ، طرح توجیهی

در اين طرح به مطالعات پيش امكان سنجي براي توليد كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي، كه داراي  كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف است، پرداخته شده است . روند رو به رشد تقاضاي اين محصول در كنار ويژگيهايي نظير آلوده نكردن محيط زيست، راندمان بالا، سروصداي كم، يكنواختي مذاب، توانايي ذوب فلزات ديرگداز و ... نسبت به ساير انواع قديمي تر اين نوع كوره ها، فرصتي مغتنم است كه به نظر مي رسد سرمايه گذاري براي توليد آن را توجيه پذير مي نماياند. بديهي است، سرمايه گذاري براي توليد اين محصول نيازمند انجام بررسي هاي تكميلي امكا ن سنجي است . فرمت فایل دانلودی : zip فرمت فایل اصلی : pdf تعداد صفحات: 49 حجم فایل زیپ: 444 کیلوبایت ...

ادامه نوشته »

ﭘﺮﻭﺍﺭﺑﻨﺪﻱ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻜﺼﺪ و دویست ﺭﺍﺱ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

15 صفحه pdf           نیازاﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ وي را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه وﻟﻴﻜﻦ ﻃﻌﻢ وﻣﺰة ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺪون رﻗﻴﺐ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺻﻴــﺎﻧﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻲ ﻛﺸــﻮر را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﻴــﻨﻪ از ﻓـﺮآورده ﻫﺎي آن را ﻣﻴﺴــﺮ ﺳﺎزد.   اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺤـﺼﺎل ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻋﻢ از ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳـــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .از ﺳـــﻮي دﻳــﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺣﻴــﺎﺗﻲ اﻧﺴـــﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـــﻦ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬــﺎي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳــﻼﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕـﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷـــﻬﺮوﻧﺪا ...

ادامه نوشته »

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ {ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي } ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۱۵۰۰و۳۰۰۰و۶۰۰۰ مترمربع، کارآفرینی ، طرح توجیهی

15صفحه pdf    نرخ ﺑﺎﻻي رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﺎﻫﺶ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و دﻳﮕﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ .روش اول ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﻳﻞ ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﻛﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﻔﻴﺠﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.   ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﻔﻴﺠﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﻴﺎر ﺗﻴﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ آن در ﻳﻚ دوره ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ و دو ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺬر اﻳﻦ ﺧﻴﺎر ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻮده و ﺧﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎرﺗﻨﻮﻛﺎرپ ) ﺑﺪون ﺗﺨﻢ ( و ﻗﻠﻤﻲ   ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ آﻓﺎت و اﻣﺮاض ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻘﺪور ﺑﻮده و دوره رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﻳﻦ دوره ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺮ ﺳﻪ روز ...

ادامه نوشته »

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۲۰۰و ۴۰۰جعبه، کارآفرینی ، طرح توجیهی

15 صفحه pdf یکی از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺸﺮي ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاري ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﻠﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻮﻓﻪ) ﺑﺮگ ﺗﻮت (ﺑﻪ ﻟﻴﻒ) ﻧﺦ (و اﻳﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از ﻳﻚ ﻣﺎده ارزان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ارزش اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. و دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ه اﻳﺴﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ، ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ درﺧﺖ ﺗﻮت  ﭘﺮواﻧﻪ ( را در ﻳﻚ ﻧﺴﻞ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.زﻣﺎن رشد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻛﺮم ،  ﺷﻔﻴﺮه،  ﻻرو، رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ) ﺗﺨﻢ ﺑﺮگ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻳﺮﺗﺮ 6 اﻟﻲ 5 اﺑﺮﻳﺸﻢ در ﺑﻬﺎر ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮﮔﻲ داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﺮدد ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮگ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻛﺮم در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻧﻴﺰ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ . در 40- 15 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮات ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و 30 – 20 اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﺮم ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از درﺟﻪ ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 15 درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره رﺷﺪ ﻛﺮم و اﮔﺮ از 30 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت از ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﻴﺮ در رﺷﺪ آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  وارد آﻣﺪن ﻟﻄﻤﺎﺗﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻮر ...

ادامه نوشته »

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﮐﺸﺖ وﭘﺮورش ﮔﻠﻬﺎ وﮔﻴﺎهﺎن داروﺋﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ، کارآفرینی ، طرح توجیهی

25 صفحه pdf تعداد ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  ﺑـﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ  وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪه اي از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻓﺎ رﻣﺎﻛﻮﭘﻪ ﻫـﺎ و ﻛﺘـﺐ داروﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروﻳﻲ ﻳﺎ اﻓﻴﺴﻴﻨﺎل ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﺸﻮد و در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ  درﻣـﺎﻧﻲ پرورش و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺎرف زﻳﺎدي ﻛﻪ دارﻧﺪ  ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺒـﻮه ورش داده ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮاز اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ داروﻳـﻲ ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ، ﺟـﻮن در ﻃـﺐ ﻋـﻮام ﻣـﻮرد پرورش                اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺧﻮدرو و ﻫﻤﺠﻨـﻴﻦ ﭘـﺮورش آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑـﻴﺶ از حد ﻣﻴـﺸﻮد ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﻣـﺼﺮف در ، ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺷـﻮد اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاص درﻣـﺎﻧﻲ ﺧـﻮد ، ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن اﺳﺎﻧﺲ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺨـﺎرج ﺑﻴﻬﻮدﻫـﺎي ﺻـﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕﺮدد ...

ادامه نوشته »

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ زراﻋﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰هکتار، کارآفرینی ، طرح توجیهی

15 صفحه pdf بهره ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻘﺪان ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﺸﻮر و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﺪه و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻮان را از ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎش داﻣﺪاران و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد دام واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دام ﺑﺮوز اﺧﻼل در زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر دام ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﻊ و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ   ﺑﺨﺸﻲ از ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دام ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ، ﻛﺸﻮر و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ     ﻣﻲ  ، ﮔﺮدد .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ داﻣﭙﺮوري ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ . ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺟﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ذرت ذرت، ﺑﺎ دوره رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ، داراي ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﻠﻴﻤﻲ     ﻣﻲ   د ...

ادامه نوشته »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران متوسطه اول، کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود كنش پژوهي بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدائی و دبیران  متوسطه اول         فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 183 قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه مقدمه  «آموزش و پرورش بحق از بزرگترین و پیچیده ترین نظام های اجتماعی محسوب می گردد. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته و امروزه سنگ بنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه است. مطالعات عمیق در زمینه عوامل مؤثر در تغییر و تحول جامعه ها و پیشرفت و ترقی آنها حکایت از آن دارد که دوران شکوفائی آنها با رشد و پویایی سازمان های آموزش و پرورش مقارن بوده است و از بیشترین نیروهای کیفی و کمی کارآمد و توانمند برخوردار بوده اند».(صافي ، 1377،ص 14)    انسان موجودی است تغییرپذیر با توانایی های بالقوه نامحدود که این توانایی ها می تواند تحت نظام و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی به تدریج به فعل درآید. با توجه به روند مستمر و مداوم تغییر و تحول در شئون مختلف حیات اجتماعی و پیشرفت ها ...

ادامه نوشته »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني، کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود كنش پژوهي بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني       فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 80 قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه چكيده پژوهش حاضر به دنبال بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني است كه از بين آنها دو گروه به صورت تصادفي انتخاب شد.گروهي كه نحت راهنمايي مشاور قرار داشته گروه ديگر از راهنمايي مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداري اين پژوهش بر پايه نمونه برداري چند مرحله انجام گرفته است.بدين صورت كه از بين تعداد كل دبيرستانهاي شهرستان ابهر 5 دبيرستان به صورت تصادفي انتخاب و سپس از بين دبيرستانهاي انتخابي از هر دبيرستان يك كلاس تجربي، يك كلاس رياضي و يك كلاس انساني به صورت تصادفي انتخاب گرديد و از هر كلاس 10 نفر به صورت انتخابي تعيين گرديد كه 5 نفر متعلق به گروه A و 5 نفر متعلق به گروه B مي باشند.در مجموع تعداد كل دانش آموزان فارغ التحصيل مورد پژوهش 150 نفر مي باشند.نمرات دروسي اختصاصي دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واريانس دو عاملي بدست آمده است.ابزار انداز ...

ادامه نوشته »

دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی سطح اضطراب معلمان دانش آموزان استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان دانش آموزان عادي، کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود كنش پژوهي بررسی سطح اضطراب معلمان  دانش آموزان  استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان  دانش آموزان  عادي   فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 104 قیمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه چكیده در پژوهش حاضر، سطح اضطراب معلمان  دانش آموزان  استثنايي (عقب مانده ذهني) و معلمان دانش آموزان  عادي مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور يك گروه نمونه 50 نفري (شامل 25 نفر از معلمان كودكان عقب مانده ذهني و 25 نفر از معلمان كودكان عادي) از شهر تهران از طريق روش نمونه گيري طبقه‌اي انتخاب و تست اضطراب اشپيل برگر بر روي آنها اجرا شد. نتايج نشان داد كه: بين ميزان اضطراب معلمان كودكان عادي و عقب ماندة ذهني تفاوت معنادار وجود ندارد.   ...

ادامه نوشته »